اخبار
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (145) روز چهارشنبه مورخ 1396،7،19 مجلس شورای اسلامی
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (144) روز یکشنبه مورخ 16. 7. 1396 مجلس شورای اسلامی
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (143) روز چهارشنبه مورخ 1396،7،12 مجلس شورای اسلامی
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (142) روز سه‌شنبه مورخ 1396،7،11 مجلس شورای اسلامی
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (141) روز چهارشنبه مورخ 5. 7. 1396 مجلس شورای اسلامی
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (140 ) روز سه شنبه مورخ 4. 7. 1396 مجلس شورای اسلامی
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (139 ) روز یکشنبه مورخ 1396،7،2 مجلس شورای اسلامی
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (138) روز چهارشنبه مورخ 1396،6،8 مجلس شورای اسلامی
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (137) روز سه‎شنبه مورخ 7/6/1396 مجلس شورای اسلامی
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (136) روز دوشنبه مورخ1396،6،6 مجلس شورای اسلامی
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (135) روز سه‌شنبه مورخ 1396،5،31 مجلس شورای اسلامی
•	رئیس جمهور طی نامه شماره 62902 مورخ 24/5/1396 قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده از دروازه مرزی نوردوز - مغری را جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کردند.
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (134) روز یکشنبه مورخ 1396،5،29 مجلس شورای اسلامی
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (133) «نوبت اول و دوم» روز شنبه مورخ 1396،5،28 مجلس شورای اسلامی
•	رئیس جمهور طی نامه شماره 61596 مورخ 1396،5،23 قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم را جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کردند
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (132) روز پنج شنبه مورخ 1396،5،26 مجلس شورای اسلامی
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (131) «نوبت اول و دوم» روز چهارشنبه مورخ 1396،5،25 مجلس شورای اسلامی
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (130) «نوبت اول و دوم» روز سه شنبه مورخ 1396،5،24 مجلس شورای اسلامی
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (127) روز سه‌شنبه مورخ 1396،5،17 مجلس شورای اسلامی
خلاصه گزارش جلسه علنی شماره (129) روز یکشنبه مورخ 1396،5،12 مجلس شورای اسلامی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
^